Adatkezelési tájékoztató

HÍRÖS AGRÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2019

Adatkezelési tájékoztató Kapcsolatfelvétel során kezelt adatok


Preambulum

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató vagy adatkezelési tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon az HÍRÖS AGRÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 6085 Fülöpszállás, Ady Endre utca 48., Fióktelep: 6000 Kecskemét, Szent László krt. 17., 6500 Baja, Nagy István utca 35., cégjegyzékszám: 03 09 128599, a továbbiakban: Társaság vagy Szolgáltató) által követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról. Társaságunk tiszteletben tartja a https://hirosagraria.hu weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) bármely módon igénybe vevő természetes személyek (megrendelők, érdeklődők, álláskeresők, munkavállalók, stb., a továbbiakban együttesen: Felhasználó(k)) magánszféráját, és jelen Tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja. A jelen Tájékoztató elfogadásával és/vagy kivételes esetenként ráutaló magatartással (a info@hirosagraria.hu e-mail címre saját levelezőrendszerből történő jelentkezés esetén) a Felhasználó önként hozzájárul ahhoz, hogy a kapcsolatfelvétel során a Társaság a személyes adatait kezelje a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint, és ezt fenntartás nélkül elfogadja. A kapcsolatfelvétel során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. A Felhasználó tudomásul veszi (azt elfogadja és ahhoz hozzájárul), hogy a kapcsolatfelvételhez szükséges bizonyos személyes adat(ok) önkéntes szolgáltatása. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele ezen adatkezeléshez való hozzájárulását megerősíti.
A könnyebb érthetőség és a teljeskörű tájékoztatás érdekében az Adatvédelmi tájékoztató két szöveges változatot tartalmaz: egy teljes szöveges változatot, és egy egyszerűsített, összefoglaló változatot.

Kérjük, ha bármilyen kérdése van, lépjen kapcsolatba velünk az info@hirosagraria.hu e-mail címen keresztül.


Teljes szöveg Rövidített változat
A weboldalt üzemeltető HÍRÖS AGRÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelv – 2018.05.25. napjától az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete – rendelkezései szerint kezel.
Az adatkezelés során a Társaság teljesíti az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokat.

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei


Név: HÍRÖS AGRÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: 03 09 128599 Székhely: 6085 Fülöpszállás, Ady Endre utca 48. Fióktelep: 6000 Kecskemét, Szent László krt. 17., 6500 Baja, Nagy István utca 35. Adószám: 24787325-2-03 E-mail cím: info@hirosagraria.hu
Az adatkezelő a Magyarországon bejegyzett HÍRÖS AGRÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság melynek adatai: Név: HÍRÖS AGRÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: 03 09 128599 Székhely: 6085 Fülöpszállás, Ady Endre utca 48. Fióktelep: 6000 Kecskemét, Szent László krt. 17., 6500 B Nagy István utca 35. Adószám: 24787325-2-03 E-mail cím: info@hirosagraria.hu
A Weboldal tárhelyszolgáltatója (Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató): Az adatkezelő weboldalának tárhelyét és levelező rendszerét az alábbi Adatfeldolgozó szolgáltatja: Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. e-mail: support@tarhely.eu telefonszám: +36-1-789-2-789


A Társaság felhőalapú tárhelyszolgáltató Adatfeldolgozója: név: Vector Kft. 6000 Kecskemét, Sörház u. 7 Cégjegyzékszám:03 09 100666 Adószám:10574807-2-03 e-mail: szalontaine.anna@vector.hu


Az alkalmazott felhőalapú tárhelyszolgáltató: Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Avenue North
Az adatkezelő weboldalának tárhelyét és levelező rendszerét az alábbi Adatfeldolgozó szolgáltatja: Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. e-mail: support@tarhely.eu telefonszám: +36-1-789-2-789

A Társaság felhőalapú tárhelyszolgáltató Adatfeldolgozója: név: Vector Kft. 6000 Kecskemét, Sörház u. 7 Cégjegyzékszám:03 09 100666 Adószám:10574807-2-03 e-mail: szalontaine.anna@vector.hu


Seattle WA 98109 United States

• Adatközpontok: FRA50 A100 ROW GmbH C/O Equinix Kleyerstrasse 88-90, Frankfurt am Main 60326, Germany • FRA52 A100 ROW GmbH, C/O Interxion Weismullerstrasse 25, Frankfurt am Main 60314, Germany • FRA53 A100 ROW GmbH, C/O E-shelter Karl Landsteiner Ring 4, Russelsheim 65428, Germany • FRA54 A100 ROW GmbH, C/O E-shelter Eschborner Landstrasse 100, Frankfurt am Main 60489, Germany Az Amazon Adatkezelési szabályzata itt érhető el: https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/


Az alkalmazott felhőalapú tárhelyszolgáltató: Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Avenue North Seattle WA 98109 United States

Az adatközpontok Németországban, Frankfurt am Mainban találhatóak. : Az Amazon Adatkezelési szabályzata itt érhető el: https://aws.amazon.com/co mpliance/gdpr-center/
I. Kapcsolatfelvételhez megadott adatok 1.) A kezelt személyes adatok köre: A weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvétel érdekében az alábbi személyes adatokat szükséges megadni: név, e-mail cím, esetleg üzenetben megadott telefonszám. A „Kapcsolat” felületén a fenti adatok megadásával Felhasználó az adatok felvételéhez és kezeléséhez hozzájárul.
A kezelt adatok fajtái: kapcsolatfelvétel esetén: név e-mail cím, üzenetben megadott telefonszám
2.) A fenti adatok célja:
Érdeklődő beazonosítása és a megfelelő tájékoztatás érdekében kapcsolatfelvétel. Az Öntől kért adatok célja, hogy Önnel a kapcsolatot fel tudjuk venni.
3) Az adatkezelés jogalapja:
A Felhasználó hozzájárulása a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja alapján: „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”
Az Önre vonatkozó adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeljük. 4) Az adatkezelés ideje:
A fentiekben megjelölt adatokat a Társaság 30 napon belül törli. Abban az esetben, ha a kapcsolatfelvétellel összefüggésben adásvételi, szállítási, termeltetési szerződés jön létre, Felhasználó az adatai kezeléséről külön tájékoztatást kap. A kapcsolatfelvétel során megadott adatokat 30 napig tároljuk, amennyiben nem jön létre evvel összefüggésben adásvételi, szállítási, termeltetési szerződés. 5) Az érintett jogai

a) Tájékoztatás kérése
A Felhasználó kérelmére Társaságunk tájékoztatást ad a Felhasználó Társaság által kezelt, illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
Ön tájékoztatást kérhet a nálunk kezelt adatairól. A tájékoztatás évente egy alkalommal ingyenes adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatok továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Társaságunk költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja. b) Személyes adatainak helyesbítése, adathordozhatóság
Az érintett kérelmére a Társaság a hiányos vagy hibás adatokat helyesbíti. Érintett kérheti, hogy a Társaság a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy ezeket az adatokat a Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Ön kérheti hibás adatainak kijavítását, valamint hogy az Ön adatait Önnek vagy más adatkezelőnek átadjuk.
c) Személyes adatok törlése illetve zárolása
A Felhasználó kérelmére a Társaság törli a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat, kivéve, ha a kapcsolatfelvétel alapján az adásvételi, szolgáltatási szerződés létrejött és a kapcsolatfelvétel során megadott adatok az adásvételi, szolgáltatási szerződés lényeges elemének, létrejöttének igazolása miatt szükségesek, ez esetben az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének 17.§ (3) bekezdése alapján a Társaság az érintett fenti adatokra vonatkozó adattörlési kérelmét nem köteles teljesíteni, a fenti adatokat a Partner további hozzájárulása nélkül is kezelheti: „Amennyiben az adatkezelés szükséges: – a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése vagy – jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Amennyiben a Felhasználó adata a kérelem ellenére nem törölhető, Társaságunk az érintett adatot zárolja. A Felhasználó kérelmére Társaságunk a kért adatokat zárolja.

Ön kérheti a fenti célból kezelt adatainak törlését, amennyiben nem jött létre adásvételi szerződés, Társaságunk az Ön törlési kérelmének eleget tesz.Ön kérheti a fenti célból kezelt adatainak zárolását.
d) Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás
Felhasználó tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Amennyiben az adatkezelést Társaságunk a jogos érdek érvényesítése miatt folytatja, Társaságunk mérlegeli, hogy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik-e. Amennyiben Társaságunk a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja.

Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Amennyiben az Ön adatait jogos érdek érvényesítése miatt kezeljük, úgy mérlegeljük kérelmének teljesítését.

e) Szolgáltató eljárása
Felhasználó az 5 a)-d) pont szerinti kérelmét a Szolgáltató (adatkezelő) fentiekben megjelölt
Kérelmét igyekszünk minél előbb, de legfeljebb 25 napon belül  pelérhetőségén írásban e-mail illetve postai úton küldheti meg. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az erre irányuló kérelemre írásban Társaságunk megadja a kért tájékoztatást illetve javítja a hibás adatot, illetve a fenti mérlegelése alapján törli, zárolja a kért adatot, az adathordozhatóság biztosítása iránt szükséges intézkedéseket megteszi. Társaságunk a fenti határidőben a helyesbítésről, törlésről, zárolásról, az adathordozhatósági jog biztosításáról vagy annak elutasításáról az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

teljesíteni.
Tiltakozási jog gyakorlása esetén:

Társaságunk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát Társaságunk megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 napon belül döntünk kérelméről, és döntésünkről Önt tájékoztatjuk.
6.) Az adatok kezelése
A Társaság a Felhasználó által a weboldalon keresztül a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat Magyarországon a fentiekben megjelölt Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató szerverén, továbbá elektronikus úton a Társaság székhelyén, fióktelepein tárolja. Az adatok továbbá továbbításra kerülnek a Társaság elektronikus levelező rendszerébe. A Társaság elektronikus levelező rendszerében a jogosulatlan hozzáférést jelszóval való belépés védi.

Adatfeldolgozó és Adatkezelő (adatkezelő) köteles minden olyan lépést megtenni, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza (biztonsági mentés, tűzfal, vírusirtó, jelszó alkalmazása). Megfelelő tájékoztatás, kapcsolatfelvétel érdekében a fenti adatkezelési időn belül az érintett nevét, telefonszámát a Társaság a mobiltelefonjain is tárolhatja és minden olyan lépést megtesz, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy adatokat biztonságosan tárolja (pl. belépési kód).

Az adatokhoz kizárólag Társaságunk fér hozzá, kizárólag Társaságunk munkatársai kezelik azokat, és azokat kizárólag kapcsolatfelvételhez használja fel.

Az adatokat Magyarországon a fent megjelölt Adat-feldolgozó szerverén, illetve a Társaság fióktelepén tároljuk továbbá megfelelő tájékoztatás és ezirányú kapcsolatfelvétel érdekében a fenti adatkezelési időben az Ön nevét, emailcímét levelező rendszerünkben valamint nevét, telefonszámát mobiltelefonjainkon tároljuk és mindent megteszünk ezen információk biztonsága érdekében.

A Felhasználó adatait harmadik személynek Társaságunk nem adja át, kivéve:
– Abban a valószínűtlen esetben, ha Társaságunk átalakul, pl. más társasággal egyesül, beolvad, avagy adatkezelőből más gazdasági társaság kiválik, a jogutód gazdasági társaság átveheti az adatkezelő által kezelt személyes adatokat, köteles azonban ugyanolyan feltételekkel kezelni ezen adatokat, mint ahogy jelen adatkezelő az adatvédelmi tájékoztatás szerint kezeli. Az adattovábbítás a Társaság jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont)
Bármilyen átszervezés esetén az Ön adatait ugyanezen feltételekkel fogják tovább kezelni.

Felhasználó a „Kapcsolat” felületen a fenti adatok megküldésével egyúttal az adatok fentiek szerinti kezelését, továbbítását is tudomásul veszi és ahhoz hozzájárul.Felhasználó a „Kapcsolat” felületen a fenti adatok megküldésével egyúttal az adatok fentiek szerinti kezelését, továbbítását is tudomásul veszi és ahhoz hozzájárul.
II. Honlap-látogatottsági adatok kezelése
Cookie”-k (sütik) és „web beacon”-ök elhelyezése, célja
Az adatkezelő honlapjának használatakor adatkezelő kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére az alábbi célokból: • adatfeljegyzés • a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése • a szolgáltatás hatékonyságának növelése • a felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából

Az adatfájlok használatának eredményeképpen az adatkezelőhöz került adatokat az adatkezelő nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz.

Az adatkezelő honlapján a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookiekat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IPanonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére
A weboldal minél gyorsabb, hatékonyabb használata érdekében sütiket, valamint web.beaconoket (látogatást nyomon követő programot) helyezünk el.

Csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IPcímet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu


E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezheti, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el. Az adatkezelő által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például, ha a felhasználó az adatkezelő honlapja keretén belül ellátogat egy másik weboldalra.

A fenti célokból az adatkezelő weboldalába harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Ezt az információt “clickstream data”-nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését (a cookie-kkal ellentétben) letiltsa böngészőjében. További információ a web beacon-ökkel kapcsolatban: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon

III. Kiskorúak adatkezelése A Társaság 18 éven aluli személlyel nem köt szerződést. Amennyiben a Társaság tudomására jut, hogy a felhasználó 18 éven aluli harmadik személy adatait adta meg a fentiekben megjelölt Weboldalon, úgy a törvényes képviselők igazolható, valóságnak megfelelő bejelentése alapján ezen adatokat a Társaság 3 munkanapon belül törli. Kiemelten figyelünk a 18. éven aluli személyek személyiségi jogaira, ezért ha igazolhatóan kiskorú személyre vonatozó adat kerül a nyilvántartásunkba, azt a bejelentést követően zároljuk, és lehetőség szerint azonnal töröljük.

IV. Jogorvoslat
Az érintett a jogainak megsértése esetén a Társaságunk, mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Társaságunk az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Társaságunk mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Amennyiben úgy érzi, személyes adataihoz való jogát megsértettük, úgy bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat jogorvoslatért
Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik személy adatait adta meg vagy a honlapok használata során bármilyen módon kárt okozott, Társaságunk jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Társaságunk ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatai: Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834 Telefon: +36-1/391-1400 Telefax: +36-1/391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Tiltakozási jog gyakorlása esetében: Amennyiben Ön az adatkezeléssel szembeni tiltakozással kapcsolatban hozott döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha a 15 napos döntési határidőt elmulasztottuk, Ön – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.